De Maatschappij tot Nut van t Algemeen- departement Geldrop omvat twee stichtingen
 
1. De stichting Nutsscholen Geldrop
2. De stichting Kinderopvang Nut Geldrop
 
De stichting Nutsscholen Geldrop
Instellingsnummer:   39352
Onder stichting Nutsscholen Geldrop ressorteren 3 scholen voor primair onderwijs, allen zijn gevestigd in Geldrop.
BRIN-nummers:      
04RI - Nutsbasisschool Beneden Beekloop
07ML - Nutsbasisschool De Regenboog                        
08WD - Nutsbasisschool De Ganzebloem

Stichting Kinderopvang Nut Geldrop
Onder stichting Nut Kinderopvang ressorteren 3 buitenschoolse opvanglocaties, allen zijn gevestigd in Geldrop en verbonden aan de Nutsscholen.
Buitenschoolse opvang:     
BSO Beneden Beekloop
BSO De Ganzebloem
BSO De Regenboog 
 
Identiteit: algemeen neutraal onderwijs

 Een Nutsschool is een school voor algemeen-neutraal onderwijs, ook wel genoemd op algemene 
   grondslag. Hiermee wordt bedoeld onderwijs, dat onafhankelijk is van elke levensbeschouwelijke
   en/of maatschappelijke stroming.
 Alle niet tegen de wet en/of moraal gekeerde levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
   stromingen worden gerespecteerd.
 De leerling wordt zodanig opgeleid c.q. begeleid, dat deze in vrijwilligheid en in overeenstemming
   met de eigen zienswijze en geweten tot oordeelsvorming kan komen.