De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen- departement Geldrop omvat twee stichtingen
 
1. De stichting Nutsscholen Geldrop
2. De stichting Kinderopvang Nut Geldrop
 
De stichting Nutsscholen Geldrop
Instellingsnummer:   39352
Onder stichting Nutsscholen Geldrop ressorteren 3 scholen voor primair onderwijs, allen zijn gevestigd in Geldrop.
BRIN-nummers:      
04RI - Nutsbasisschool Beneden Beekloop
07ML - Nutsbasisschool De Regenboog                        
08WD - Nutsbasisschool De Ganzebloem

Stichting Kinderopvang Nut Geldrop
Onder stichting Nut Kinderopvang ressorteren 3 buitenschoolse opvanglocaties, allen zijn gevestigd in Geldrop en verbonden aan de Nutsscholen.
Buitenschoolse opvang:     
BSO Beneden Beekloop
BSO De Ganzebloem
BSO De Regenboog 
 
Identiteit: algemeen neutraal onderwijs

• Een Nutsschool is een school voor algemeen-neutraal onderwijs, ook wel genoemd op algemene 
   grondslag. Hiermee wordt bedoeld onderwijs, dat onafhankelijk is van elke levensbeschouwelijke
   en/of maatschappelijke stroming.
• Alle niet tegen de wet en/of moraal gekeerde levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
   stromingen worden gerespecteerd.
• De leerling wordt zodanig opgeleid c.q. begeleid, dat deze in vrijwilligheid en in overeenstemming
   met de eigen zienswijze en geweten tot oordeelsvorming kan komen.