Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Sinds 1997 functioneert binnen het Nut Geldrop de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit inspraakorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel van de drie MR-en. De GMR heeft instemmings- en adviesrecht bij schooloverstijgende zaken, zoals de bestuursformatie en bovenschoolse beleidsplannen.

Oudergeleding  School Personeelsgeleding 
Sascha Pasop (VZ) De Beneden beekloop Deborah Caris
Boukje van Zanten De Ganzebloem Marc Haans
Loes de Waele De Regenboog Rina Hurkmans
Emailadres     gmr@nutgeldrop.nl

 

Alle vergaderingen vinden plaats in de teamkamer van De Ganzebloem, Saruman 1 te Geldrop en starten om 20.00 uur.

De vergaderingen zijn openbaar dus iedereen is welkom om deze bij te wonen.

 

De laatste vergadering van dit schooljaar is op 29 mei 2019.


De data van de GMR vergaderingen voor schooljaar 2019-2020 zijn:

Dinsdag 24 september 2019 
Dinsdag 29 oktober 2019 
Dinsdag 3 december 2019 
Dinsdag 11 februari 2020
Maandag 16 maart 2020
Dinsdag 12 mei 2020
Dinsdag 30 juni 2020