Missie stichting Nutsscholen Geldrop

Een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om mee te mogen en kunnen doen vraagt een hoge kwaliteit van het onderwijs. Educatie maakt mensen weerbaar in hun maatschappelijk functioneren en bevordert de deelname aan de steeds veranderende maatschappij. Educatie gaan naar het hart van de samenleving en onze democratie.

1.       Ruimte voor ieders talent
In onze samenleving telt ieder talent en doet iedereen mee. Alleen met een leven lang leren kunnen wij ons constant aanpassen aan de eisen van een veranderende samenleving. Leerlingen en leerkrachten gaan bij zichzelf en bij elkaar op zoek naar hun talenten. Wij verdiepen ons in elke leerling. Wat drijft dit kind? Wat is zijn of haar talent en hoe kan ik mijn talent als leerkracht hierbij inzetten. Bij het ontdekken van talenten en deze ontwikkelen hoort kennis, kunde en uitproberen. Soms worden niet de geijkte paden bewandeld. Soms zal het betekenen dat er doorgezet zal moeten worden.

2.       Ruimte voor samen(werking)
Educatie begint bij de geboorte en duurt het hele leven. Bij educatie heb je de ander nodig. Educatie is het bevorderen van cohesie. In een tijd van complexiteit en onzekerheid, is samenhang belangrijker dan ooit. Wij hebben allen de individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid om sociale cohesie inhoud te geven. Ouders, leerkrachten en leerlingen hebben de taak met elkaar dit proces, het ontwikkelen van talenten, vorm te geven; ieder binnen hun eigen verantwoordelijkheid. Dit kan alleen in een respectvolle, veilige leeromgeving.

3.       Ruimte voor kwaliteit
Wij verzorgen Kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat toekomstig gericht is.
Onze kinderen van vandaag staan voor de geweldige uitdaging zich in deze wereld te ontwikkelen tot volwaardige volwassenen. De Nutsscholen Geldrop hebben hierin de belangrijke taak mee te ontwikkelen en te anticiperen op de toekomst. Educatie wordt verdeeld in drie vormen van leren die het Nut alle drie aandacht geeft. Onder formeel leren verstaan wij het leren op school. Bij non-formeel leren is sprake van leren buiten de school waarbij wel sprake is van intentioneel georganiseerd en gestructureerd leren. Informeel leren is een vorm van leren buiten de school die min of meer spontaan ontstaan. Naast de traditionele schoolse leerarrangementen ontstaat er behoefte aan leerarrangementen waarbinnen onder andere ruimte is voor non-formeel leren en informeel leren.